Provenupotentiale ved at indføre et midlertidigt solidaritetsbidrag på elhandelsselskaber i Danmark (in Danish)

med No Comments

Som følge af de stærkt stigende energipriser havde mange energiselskaber i ind - og udland en ekstraordinær stor indtjening i 2022. Som en reaktion herpå vedtog EU i september 2022 en aftale om midlertidigt at indføre særskatter på de selskaber, der har tjent ekstraordinært meget på de stigende energipriser.

I Danmark blev der i maj 2023 vedtaget en lov om et såkaldt solidaritetsbidrag på fossile energiselskaber og et midlertidigt indtægtsloft på strøm. Tilsammen ventes de to tiltag at indbringe 1,2 mia. kr. i statskassen. Aftalen omfatter imidlertid ikke de selskaber, der handler med el (”el-mellemhandlere”), selvom de også opnåede ekstraordinære høje indtjeninger på grund af de stigende energipriser.

I denne analyse ser vi nærmere på danske elhandelsselskaber. Vi giver først et samlet overblik over udviklingen i overskuddet i den danske elhandelsbranche i perioden 2018-2022. Dernæst vurderer vi provenupotentialet ved at indføre et midlertidigt solidaritetsbidrag på elhandelselskabernes ekstraordinære overskud i 2022. Undersøgelsen er baseret på offentligt tilgængelige regnskabsdata fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og alle beløb er angivet i 2022-niveau.

Analysens hovedkonklusioner er:

Elhandelsbranchen er karakteriseret ved få store virksomheder

I 2018-2021 kom 80-86 pct. af branchens samlede overskud fra de 5 største selskaber i branchen. I 2022 var branchens overskud ligeledes drevet af nogle få store selskaber. Således stod de 5 største selskaber for 82 pct. af det samlede overskud.

Elhandelsbranchens overskud steg ekstraordinært meget i 2022

Elhandelsbranchen i Danmark havde et samlet overskud på 55,6 mia. kr. i 2022. Det er næsten 9 gange mere end i 2021, hvor branchens overskud var på 6,4 mia. kr. Hvis man sammenligner overskuddet i 2022 med årene 2018-2021, var branchens overskud i 2022 19 gange større end det gennemsnitlige overskud i årene 2018-2021 (2,9 mia. kr.).

Elhandelbranchens overskud pr. fuldtidsansat var ca. 22 mio. kr. i 2022

Elhandelsselskaberne havde i gennemsnit et overskud pr. fuldtidsansat på ca. 22 mio. kr. i 2022. Det er godt 7 gange højere end i 2021, hvor det gennemsnitlige overskud pr. fuldtidsansat lå på 3 mio. kr., og det er 17 gange højere end det gennemsnitlige overskud pr. fuldtidsansat i årene 2018-2021 (1,3 mio. kr.). Antallet af årsværk er vokset med 24 pct. fra 2021 til 2022, og er 16 pct. højere i 2022 end gennemsnittet af årene 2018-2021. Det er isoleret set en pæn vækst i antal årsværk, men det kan alene forklare en mindre del af væksten i overskuddet i 2022.

Den umiddelbar provenueffekt ved et midlertidigt solidaritetsbidrag er ca. 18 mia. kr.

Branchens ekstraordinære overskud udgjorde i 2022 53,3 mia. kr. I loven om midlertidigt solidaritetsbidrag på ekstraordinær profit for fossile energiselskaber er bidragssatsen 33 pct. Hvis loven udvides til at omfatte elhandelsbranchens ekstraordinære overskud i 2022, vil give et umiddelbart merprovenu på 17,6 mia. kr.

Analysen er udarbejdet for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Den samlede analyse kan læses her: "Provenupotentiale ved at indføre et midlertidigt solidaritetsbidrag på elhandelsselskaber i Danmark"

 

Contact

ESBEN ANTON SCHULTZ

ESBEN ANTON SCHULTZ

PARTNER, PH.D. (ECONOMICS)